รหัส วิชา ครูประจำวิชา ลงทะเบียน/รับ พิมพ์/ดาว์โหลด
ก0001 Sudoku นางสุรีพร กลิ่นศรีสุข 4 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0002 ศิลปะกับคณิตศาสตร์ นางสาวรัชนี งอกศิริ 17 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0003 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ม.ต้น นางสาวสรรัตน์ สุทธิวีรพัฒน์ 7 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0004 A –math นางสาวสุรัตน์ดา โหมกจันทึก
นางพิมพ์จรัส อิทธิวิศวกุล
48 / 50 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0005 คิดเลขเร็ว นางสาวนัธริยานันท์ สิทธิกิตติคุณ 23 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0006 เยาวชนสีขาว นางวิชมัด งามจิตร
นางจริยา เฟืองสกุลโรจน์
49 / 50 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0007 สภานักเรียน นางนันท์นลิน แหล่งสนาม
นางภคนี บัวเผื่อน
29 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0008 พฤกษศาสตร์ นางสาววรารัตน์ รัตนจันทร์
นางสาวประทุม คำนาค
นางสาวสุดารัตน์ ประสิทธ์นอก

นางสาวจินตนา ระหาญนอก
นายศรัญยู เมืองกระจ่าง
นางสาวพรรธิพา พุทไธสง
65 / 45 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0009 ฟิสิกส์สัปประยุทธ์ นายสาโรจน์ จ้องสละ
นายอภิรักษ์ พูลสมบัติ<ฺbr>นายวรพจน์ โพธิ์พันธ์ไม้
59 / 0 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0010 วิทยาศาสตร์สู่อาเซียน นางโสภิต บุญทน
นางสาวภูวษา รักษาภักดิ์
30 / 0 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0011 เคมีเพื่อเตรียมความพร้อม โอลิมปิควิชาการ นายกิตติพงษ์ เวียงสมุทร
นางสาวปาริฉัตร ภคเมฆานนท์
4 / 50 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0012 นักวิทย์น้อย นางสาวณัฐธันยา ศิริโพธิ์ตะ
30 / 0 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0013 นักบินน้อยบุญวัฒนา นางสาวสุภาวดี พุฒิทองหลาง
16 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0014 Little Sciencetist นางสาวยุวธิดา ปักโคทานัง
นางรัตนาบูรณ์ ดุลยภาพธรรม
4 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0015 คลีนิคภาษา นางสาวรัตติกร สิริการ
นายเฉลิมศักดิ์ โกมารกุล ณ นคร
43 / 50 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0016 เยาวชนนักพูด นางศรัยฉัตร ฉัตรปิลันธนา
นางสาวณัฐวีณ์ ธิติภัทรรัตน์
5 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0017 คำคม นางสาวปรียานุช หนอกกระโทก
นายสิทธิศักดิ์ ชัยวงษ์
นางสาวพจนีย์ บุพรัง
40 / 50 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0018 อ่านทำนองเสนาะ นางปุญญิสา โชตนาพงศ์ 1 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0019 คัดเขียน เรียงถ้อยร้อยคำ นางสาวสุธิดา บรรดาศักดิ์
นางพฤศจิ วัฒนภูมิชัย
1 / 50 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0020 รักษ์สิ่งแวดล้อม นางสันทนี เชื้อบุญมี 14 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0021 รักษ์เมืองย่า นางมัณฑนา ดายดัสกร 25 / 26 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0022 วิถีพุทธ นางลำไพ จินดาไพศาล 3 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0023 มารยาทไทย นางดวงกมล แสงสวัสดิ์ 2 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0024 เกร็ดความรู้ นางศศิชา รุจิระวิจักษณ์ 20 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0025 เพชรพุทธศาสน์ นางสมหมาย อรไทวรรณ 1 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0026 เพชรยอดประวัติศาสตร์ นางจิราภรณ์ ประทักขินัง
นางศศิมาภรณ์ อรุณ
10 / 50 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0027 สืบสานตำนานไทย นางสาวเดือนดารา ชิ้นจอหอ 23 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0028 ธนาคารโรงเรียน นายเจษฎา ชนะโรค
นายจินดาชาติ แก้วกระบิล
36 / 50 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0029 แคคตัส นางวรรณพัชร พอกระโทก
นางนงลักษณ์ สุมาลี
46 / 50 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0030 จริยธรรม นางนัยนา กลั่นแก้ว 8 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0031 รักษ์โรงเรียน นางสาวเพ็ญประภา ภาคย์สมพงษ์ 3 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0032 อาสายุวกาชาด(ROVER) นางอังคณา ออนโคกสูง 0 / 25
ก0033 ภูมิศาสตร์สารสนเทศ นางวัลย์ลดา สุวรรณพร 0 / 25
ก0034 ห้องสมุดกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ นางเกสรา มหัทธนบุญนพ 0 / 25
ก0035 BINGGO ASEAN นางจุฑาทิพย์ ชะนะ 11 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0036 ประชาสัมพันธ์ นางสาวศิริพร เรือนจันทึก 1 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0037 Spelling Bee นางวันเพ็ญ ทิมสูงเนิน
นางสาวภัทราวรรณ ซาสันเทียะ
3 / 50 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0038 ชุมนุม EP นางสาวอุทัยวรรณ นาชิน
นางธิดารัตน์ สมานพันธ์
59 / 0 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0039 Crossword นางสาวรินภัทร บุตรศรีภูมิ
นางสาวลัดดา ประกอบ
นางสาวกานต์ณิชา เพชรกอง
นางสาวเสาวรส ผ่องสกุล
23 / 100 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0040 Crossword Puzzle นางเบญจวรรณ แก้วปัดโชติ
นางจงลักษณ์ ขจรไพร
นางกาญจนาภา สังสุวรรณ
0 / 75
ก0041 IQ Word Up นางสาวเกษรา มีลาภ
นางสาวปรียาภรณ์ จงจิตกลาง
5 / 50 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0042 Funny English น.ส.วรุณทิพย์ วัชระคุปต์
นางดวงภักดิ์ ชาตะสุวัจนานนท์
13 / 50 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0043 เกาหลีมีอะไร I SEOUL U นางสาวภาวินี ขอชิดกลาง 30 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0044 I GO AMATA THAI-JAPANESE (IQ AJT) นายอำนวย ทวี
นางสาวชนกนันท์ สุริยะสกุลวงษ์
5 / 50 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0045 Tanoshi Nihongo (ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุก) นางสาวพิมพ์ลภัส ห่อไธสง
Mr. Wataru sasaki
49 / 50 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0046 Kuaile Hanyu (ภาษาจีนหรรษา) นางสาวกชนิภา วิชยปรีชา
นางสาวจุฑาทิพย์ ไกรคุ้ม
51 / 52 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0047 HSK น่ารู้ นางสาวเมธิตา เมืองวงษ์ 6 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0048 คหกรรม (งานประดิษฐ์ดอกไม้) นางดวงใจ จงพาภพ
นางสาวภาวิดา รอดสวัสดิ์
นางสิริรักษ์ ขันฐุปัฏน์
70 / 76 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0049 เกษตร นายอำนาจ ขอพลอยกลาง
นางปิยวดี แสงเพ็ชร์
48 / 50 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0050 ยุวเกษตร นายดิเรก หมอยา 31 / 31 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0051 ร้อยเครื่องประดับ นางปรารถนา ศรีชนะกุล
นางเสาวลักษณ์ ภู่เจริญ
28 / 50 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0052 งานพับกระดาษ นางอรวรรณ ขอพลอยกลาง 25 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0053 D.I.Y. นางสาวสุกัลยา วรรณโชติ
นางจันทรา แย้มรุ่ง
51 / 51 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0054 ธุรกิจ นางสายใจ พรหมรุ่งเรือง 15 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0055 รอบรู้เที่ยวทั่วไทย นางชุลีภรณ์ จันทร์ณรงค์ 24 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0056 ชุมนุมเชียร์ นางมธุริน ขันติโชติ 25 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0057 คอมพิวเตอร์ดีไซน์ นางสุนิศา อยู่เจริญ 24 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0058 การตัดต่อภาพด้วยโปรแกรม Photoshop และตัดต่อ VDO นางจริยา วันเฟื่องฟู
นางสาวทิพย์สุคนธ์ พันธ์กิ่ง
38 / 50 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0059 Animation พาเพลิน นายศิรวัฒน์ รัศมิ์ขาวพราย 24 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0060 ท่องโลกออนไลน์ นางฉลวย ทองโคกสูง
นายสมชาย กองธรรม
นางกันตนา กองธรรม
21 / 22 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0061 การสร้าง E – Book นางอุไลรัตน์ หมั้นทรัพย์ 8 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0062 เขียนแบบ นายสุวิชา สุบงกช 27 / 27 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0063 ช่างอุตสาหกรรม นายธานินทร์ พ่วงพี 26 / 26 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0064 ยุวบรรณารักษ์ นางสวิตตา มุ่งธนวรกุล
นางสายธาร แก้วบุญเรือง
47 / 50 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0065 หนังสือเล่มเล็ก นายพยุง ครากกระโทก
นางสมคิด พืชทองหลาง
47 / 50 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0066 ฉลาดกินฉลาดใช้ นางสิริกร จันทร์โชติเสถียร 26 / 27 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0067 งานปั้น นางเพียงพร จินดามาตย์ 30 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0068 วาดภาพระบายสี นายรัชพล เจริญเปี่ยม 0 / 0
ก0069 ถ่ายภาพและหนังสั้น นายกฤช ศุภบุญพิทักษ์กุล 28 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0070 วาดเล่นเต้นสี นายรัชพล เจริญเปี่ยม
นางปรานอม สุขสมบูรณ์
59 / 60 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0071 ขับร้องเพลงไทยสากล นายวีระศักดิ์ สุภาพ 34 / 34 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0072 ดนตรีไทย นางสาวสุภาพร เมืองไทย 27 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0073 ลูกทุ่งและโยธวาทิต นายกัมปนาท โพธิ์ชูชัชวาล
นายกฤตนันท์ ศักดิ์ศิริ
26 / 1000 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0074 ดนตรีสากล นายศิริชัย ม่วงไตรรัตน์ 33 / 35 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0075 ขับร้องเพลงประสานเสียง นายนฤทธิ์ เกียรติโชคสกุล 43 / 67 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0076 ดนตรีพื้นเมือง นายกฤตยพงษ์ บานเย็น
นางนิยม พื้นทะเล
นายกฤช ศุภบุญพิทักษ์กุล
นางสาวยุคลธร แก้วทองคำ
16 / 100 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0077 นาฏศิลป์ นางนิยม พื้นทะเล
นางสาวยุคลธร แก้วทองคำ
นายกฤตยพงษ์ บานเย็น
นายกฤช ศุภบุญพิทักษ์กุล
45 / 1000 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0078 วาดเส้น นายจิตกร เชิดศิวกุล 44 / 47 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0079 เครื่องประดับละคร นายกิตติพงษ์ ประสมพงษ์ 23 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0080 ผู้นำเชียร์ นางสาวยุคลธร แก้วทองคำ
นางนิยม พื้นทะเล
15 / 50 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0081 ปลูกพืชกินได้ นายเพลิน แนบกระโทก 26 / 27 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0082 ตะกร้อ นายสุบิณ โปร่งกระโทก 33 / 35 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0083 ฟุตบอล นางสาวจิราภรณ์ สิงห์จันลา 57 / 59 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0084 กรีฑาและผู้ตัดสินกรีฑา นายเชิดชัย พุ่มเกาะ 22 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0085 To Be Number One นางรชยา พจนจินดา กอร์ตาซา 27 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0086 พยาบาล นางฐิติมา ปัญญะสังข์
นางสาวพรรษมณฑ์ ภูริธนาสินศักดิ์
49 / 50 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0087 Fit For Life ว่าที่ ร.ต.ภูริชา เพ็ชรสุข 14 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0088 ลูกเสือกองพิเศษ นายภูมิ เพ็ชรสุข
นางโสภา เพ็ชรสุข
70 / 1000 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0089 รักษาดินแดน นายปัณณธร อยู่คำ
นางวนิดา ธาตุประกอบ
นางเฉลียว มาพะเนา
นายภูริชา เพ็ชรสุข
189 / 1000 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0090 รับปรึกษาด้านอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประเทศไทย 4.0 นางบุญเต็ม ซ้อนกลิ่น
นางสุชีรา โพธิ์พันธ์ไม้
นางธีรณีย์ ฤทธิแสง
นางภัทรวิภา วงษ์จำปา
นางมุนินทร์ สุขสำราญ
นางพชรมน จันทรา
16 / 1000 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0091 เรียนวิชาเสริมทักษะแทนวิชาชุมนุม เรียนวิชาเสริมทักษะแทนวิชาชุมนุม 302 / 0 พิมพ์ / ดาว์โหลด