ม. รหัส วิชา ครูประจำวิชา ลงทะเบียน/รับ พิมพ์/ดาว์โหลด
1 ท21202 ภาษาไทยเสริมทักษะ 2 ครูสิทธิศักดิ์ ชัยวงษ์
1 ท21203 ภาษาไทยศิลป์ถิ่นโคราช ครูฟาริดา สงวนพงษ์
1 ว21202 วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ ครูโสภิต บุญทน
1 ส21202 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ครูจินดาชาติ แก้วกระบิล
1 พ21203 ว่ายน้ำเพื่อการแข่งขัน ครูเพลิน แนบกระโทก
1 ศ21203 ดนตรีพื้นเมือง ครูกฤตยพงษ์ บานเย็น
1 ศ21204 ดนตรีไทย ครูสุภาพร เมืองไทย
1 ศ21208 ขับร้อง 2 ครูวีระศักดิ์ สุภาพ
1 ศ21210 วาดภาพระบายสี 2 ครูรัชพล เจริญเปี่ยม
1 ศ21213 ศิลปะร่วมสมัย ครูกฤช ศุภบุญพิทักษ์กุล
1 ศ21214 นาฏยลีลา ครูยุคลธร แก้วทองคำ
1 ง21209 อาหารว่างและเครื่องดื่ม ครูเสาวลักษณ์ ภู่เจริญ
1 ง21213 งานร้อยอุบะ ครูใหม่
1 ง21214 งานใบตองเบื้องต้น ครูดวงใจ จงพาภพ
1 ง21215 งานประดิษฐ์จากไหมพรม ครูอรวรรณ ขอพลอยกลาง
1 ง21218 เครืองประดับมาดราเม่ ครูปรารถนา ศรีชนะกุล
1 ง21261 การเลี้ยงปลาน้ำจืด ครูดิเรก หมอยา
1 ง21263 การขยายพันธุ์พืช ครูกมลลักษณ์ ฉัตรแก้วผุดผ่อง
1 ง21280 ประดิษฐ์ของที่ระลึก ครูจันทรา แย้มรุ่ง
2 ศ22212 ดนตรีพื้นบ้าน ครูกฤตยพงษ์ บานเย็น
2 ศ22215 ศิลปะเพื่อชีวิต ครูกฤช ศุภบุญพิทักษ์กุล
2 ศ22216 นาฎศิลป์ร่วมสมัย ครูยุคลธร แก้วทองคำ
2 ง22212 งานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ครูใหม่
2 ง22213 งานบายศรี ครูดวงใจ จงพาภพ
2 ง22215 งานปักวิจิตร ครูพรทิพา เทียมถม
2 ง22264 การผสมดินปลูก ครูปิยะวดี แสงเพ็ชร
2 ง22265 การปลูกพืชผักทั่วไป ครูอำนาจ ขอพลอยกลาง
2 ง22282 ห้องสมุดเพื่อการอ่าน 2 ครูสวิตตา มุ่งธนวรกุล
2 ท22202 ภาษาไทยเสริมทักษะ 4 ครูภาวดี ศรีสุวรรณ
2 ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ครูทิพย์วิภา เจริญสวัสดิ์
2 ว22202 วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ ครูพรรณธิพา พุทไธสง
2 ส22202 เหตุการณ์ปัจจุบันของทวีปยุโรปฯ ครูมันทนา ดายดัสกร
2 พ22203 กรีฑาเพื่อการแข่งขัน ครูเชิดชัย พุ่มเกาะ
2 ศ22204 ดนตรีสากล ครูกัมปนาถ โพธิ์ชูชัชวาล
2 ศ22206 ดนตรีไทย ครูสุภาพร เมืองไทย
2 ศ22210 วาดภาพสีเอกรงค์ 2 ครูรัชพล เจริญเปี่ยม
2 ศ22211 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 2 ครูวีระศักดิ์ สุภาพ
3 ท23202 ภาษาไทยเสริมทักษะ 6 ครูเทวีวรรณ การปลูก
3 ว23202 วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ ครูศรัญยู เมืองกระจ่าง
3 ส23202 อาเซียนศึกษา ครูศศิชา รุจิระวิจักขณ์
3 พ23203 เทเบิ้ลเทนนิส เพื่อการแข่งขัน ครูสุบิณ โปร่งกระโทก
3 ศ23206 นาฏศิลป์ ครูนิยม พื้นทะเล
3 ศ23204 ช่างเขียนภาพการ์ตูน ครูกฤช ศุภบุญพิทักษ์กุล
3 ศ23207 ศิลปะการแต่งกาย ครูยุคลธร แก้วทองคำ
3 ศ23211 ดนตรีไทย ครูสุภาพร เมืองไทย
3 ศ23214 เพลงโคราช 2 ครูกฤตยพงษ์ บานเย็น
3 ศ23215 ศิลป์สร้างสรรค์ 2 ครูรัชพล เจริญเปี่ยม
3 ศ23218 ขับร้องเพลงไทยสากล 2 ครูวีระศักดิ์ สุภาพ
3 ศ23219 ดนตรีคอมพิวเตอร์ 2 ครูกัมปนาถ โพธิ์ชูชัชวาล
3 ง23201 อาหารพื้นเมือง ครูเสาวลักษณ์ ภู่เจริญ
3 ง23211 งานปักลูกปัด ครูปรารถนา ศรีชนะกุล
3 ง23267 การผสมดินปลูก ครูปิยะวดี แสงเพ็ชร
3 ง23279 โคราชบ้านเอง ครูชุลีภรณ์ จันณรงค์
3 ง23284 งานห้องสมุด 2 ครูพยุง ครากกระโทก
3 ง23288 วรรณกรรมสำหรับเด็ก ครูสมคิด พืชทองหลาง